کتاب ریاضی گراد پایه نهم

B14
  • ارائه مطالب درسی به شیوه نکته ای و فعال
  • مثالها و تمرین های  جامع در متن درسنامه
  • تمرین های  جامع در آخر فصل
  • پرسش های چهارگزینه ای
  • مشخص بودن مطالب اضافه در قالب بیشتر بدانیم

254

54

محصولات مرتبط

B22 B16

برچسب:
دوره اول دبیرستان (هفتم تا نهم)