مهارت های علوم زیستی و بهداشت پیش دبستانی گراد

کتاب  مهارت های علوم زیستی و بهداشت
پیش دبستانی گراد
  • تمرین هایی جهت آشنایی با مهارت های علوم (بدن انسان،حواس،جانداران، فصل ها)
  • تمرین هایی جهت یادگیری مهارت های حرکتی
  • تمرین های تقویت حافظه
  • ارائه ی بازی های پیشنهادی مرتبط با موضوع
  • ارائه ی نکته های آموزشی مورد نیاز مربیان
  • استفاده از پیام های قرآنی و شعر با رویکرد دینی مذهبی

54

محصولات مرتبط

B27B24 B25 B26 B23کتاب مهارت های اجتماعی، زبان آموزی و نوشتار پیش دبستانی گراد

برچسب:
تازه های نشر, کودکان (مهد و پیش دبستانی)