جامع ریاضی گراد دوره ی اول متوسطه(هفتم)

B16
  • مثال و تمرین های  آموزشی در متن درسنامه
  • تمرین های  جامع آخر فصل
  • پرسش های چهارگزینه ای همراه با تست های آزمون های مدارس خاص
  • تمرین های  تکمیلی برای دانش آموزان علاقه مند
  • تمرین های  دوره ای
  • ارزشیابی تشخیصی جهت ارزیابی آموخته های سال گذشته
  • ارائه مطالب درسی و نکات مهم آموزشی به شیوه فعالیت محور

254

54                                                         125

محصولات مرتبط

B13B22 B14B15

برچسب:
دوره اول دبیرستان (هفتم تا نهم)