هیئت علمی

به جمع هیئت علمی گروه آموزشی گراد بپیوندید...

دکتر حسین قادری (دکتری مدیریت)

ghaderi

مریم ثمینی مقدم (کارشناس ارشد ریاضی کاربردی)

h05

اعظم میرچولی (کارشناس ارشد ریاضی محض)

h01

علی اکبر اکبری منش ( کارشناس ارشد ریاضی)

avatar

سمیرا فتحیه ( کارشناس ارشد ریاضی محض)

avatar

دکتر احمد سپهریان راد (دکتری ریاضی محض)

h06

علی اصغر بهرامی (کارشناس ارشد ریاضی محض)

h03

محسن میرچولی (کارشناس ارشد ریاضی محض)

h07

سید موسی الرضا نوری( کارشناس ارشد ریاضی کاربردی)

avatar

محمد رحیمی ( کارشناس ارشد ریاضی کاربردی)

avatar

فریبا یوسف آبادی (کارشناس ریاضی)

avatar

دکتر بهروز محبی (دکتری ریاضی محض)

h08

جواد عبداللهی (کارشناس ریاضی)

h02

محمد رضا پذیرش (کارشناس ارشد ریاضی محض)

h04

دکتر مریم ابارشی ( دکتری ریاضی کاربردی)

avatar

سید حسین عبداللهی ( کارشناس ارشد آموزش ریاضی)

avatar

الهه هاشم آبادی ( کارشناس ارشد ریاضی کاربردی)

avatar