۰۲مرداد ۱۳۹۴

تمرین های مروری از کتاب ریاضی سال گذشته درسنامه و ارایه ی مطالب درسی همراه با نکته های مهم تمرین های تکمیلی برای دانش آموزان علاقه مند تمرین های جامع همراه با نکات آموزشی پرسش های چهار گزینه ای

۱۰مرداد ۱۳۹۴

ارایه ی مطالب درسی به شیوه ی نکته ای و فعال مثال ها و تمرین های جامع در متن درسنامه تمرین های جامع در آخر فصل پرسش های چهار گزینه ای مشخص بودن مطالب اضافه در قالب یشتر بدانیم

۲۵مرداد ۱۳۹۴

تمرین های هدفمند و متنوع منطبق بر صفحات کتاب درسی ارزشیابی دقیق و سریع توسط معلم و اولیاء در پایان هر هفته آموزشی جداسازی هر برگ آزمون و ذخیره در پرونده ی درسی دانش آموز جامع بودن مطالب و تمرین ها

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]